Formulier schoolverzuim

 

Aanvraagformulier schoolverzuim

 

Toelichting aanvraagformulier schoolverzuim

Voor vakantie buiten het rooster van de school dient het aanvraagformulier tenminste 2 maanden van tevoren te worden ingediend bij de directeur van de school. In alle andere gevallen gelieve dit formulier zo mogelijk 2 weken van tevoren in te leveren. Verzoeken om af te wijken van de vastgestelde data van de schoolvakanties worden in het algemeen niet ingewilligd. Hieronder staan de richtlijnen op grond waarvan u verlof kunt aanvragen als bedoeld in art. 13a en 14 van de leerplichtwet van 1969.

Extra verlof wegens familieomstandigheden.

– bij het overlijden, jubilea of huwelijk( 12½, 25, 40, en 50 ) van bloed- of aanverwanten tot en met de 2e graad voor ten hoogste van 2 dagen (afhankelijk of de gebeurtenis buiten de woonplaats is)

– bij verhuizing voor te hoogste van 1 dag
– bij gezinsuitbreiding voor te hoogste van 1 dag.

Extra verlof wegens medische of sociale redenen.

– medisch noodzaak moet blijken uit een verklaring van een arts.
– sociale noodzaak moet blijken uit een verklaring van een sociale instantie.

Overig extra verlof.

– voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
– voor het vervullen van plichten voortvloeiend uit levensovertuiging, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.

Extra vakantie.

Als de specifieke aard van het beroep van een van de ouders(wettekst) hen in staat stelt alleen maar buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, dan kan de directeur daar toestemming voor geven. Hiertoe dient een werkgeversverklaring te worden overlegd. Indien de directeur toestemming verleent, kan dat maar een keer per jaar en maximaal 10 dagen. Deze dagen mogen nooit samenvallen met de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Een extra weekend, wintersportvakantie of een langdurig bezoek aan het land van herkomst vallen buiten de regeling.

N.B. de ouders, voogden of verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele leerachterstanden bij toegekend extra verlof.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim.
Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Nieuws

  • Vakantierooster 2021-2022

    Bekijk hier het vakantierooster voor 2021-2022. Lees verder »

  • Opvoeden tijdens de Coronacrisis

    Tips voor een positieve opvoeding tijdens de Coronacrisis. ...  Lees verder »

  • ’t Caeghertje

    Lees de nieuwsbrief ’t Caeghertje op onze website. Lees verder »

Contact

Laan van Meerweijde 2
1713 BM Obdam
0226-451375
directie.decaegh@skowf.nl

 

Lees verder »

Facebook

Op onze facebookpagina vindt u nieuwsberichten over onze school.

»

Contact

Laan van Meerweijde 2
1713 BM Obdam

T: 0226-451375
E: directie.decaegh@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam