Formulier schoolverzuim

 

Aanvraagformulier schoolverzuim

 

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal acht weken van tevoren bij het hoofd van de school te worden ingediend. Hij/ zij beslist over het verzoek.

Verlof wordt slechts verleend indien:

 • het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde schoolvakanties mogelijk is.

Voorwaarden voor vakantieverlof

 • Het verlof mag max. eenmaal per schooljaar worden verleend

 • Het verlof mag niet langer duren dan tien schooldagen. De wetgever heeft als standpunt dat een gezin in ieder schooljaar recht heeft op een gezamenlijke vakantie van twee weken.

 • Het vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

 • Het moet gaan om de enige gezamenlijke vakantie van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind/de kinderen in dat schooljaar.

Andere gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per schooljaar of minder

 • Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur/rector van de school te worden voorgelegd. Deze beslist over het verzoek.

Voor  ‘andere’ gewichtige omstandigheden gelden de volgende richtlijnen:

 • Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;

 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen maximale termijn

 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant  tot en met de 3e graad; in Nederland maximaal 1-2 schooldagen (binnen de regio 1 dag, buiten de regio 2 dagen, in het buitenland maximaal 5 schooldagen)

 • bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: geen maximale termijn

 • bij overlijden van bloed- of aanverwant. In de 1e graad maximaal 5 schooldagen, in de 2e graad maximaal 2 schooldagen, in de 3e en 4e graad maximaal 1 schooldag. In het buitenland: 1e tot en met 4e graad maximaal 5 schooldagen;

 • bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het  12 1/2,  25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders; maximaal 1 schooldag

 • voor andere naar het oordeel van de directeuren/leerplichtambtenaren gewichtige omstandigheden, maar geen vakantieverlof; geen maximale termijn vastgesteld.

Verlof in verband met religieuze verplichting

 • Als richtlijn geldt dat voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Het verzoek hiertoe dient minimaal 2 dagen van tevoren te worden ingediend bij de directeur van de school.

Andere gewichtige omstandigheden: meer dan tien schooldagen per schooljaar

 • Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, via de directeur/rector van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. De leerplichtambtenaar beslist over het verzoek.

Verlof kan bijvoorbeeld worden verleend indien

 • De ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden van (een van) de gezinsleden. Bepalend toetsingscriterium voor ‘gewichtige omstandigheden’ is met name of de omstandigheden buiten de wil om van de leerplichtige of zijn/haar ouders zijn gelegen.

Let op:

 • De directeur/rector van de school is verplicht de leerplichtambtenaar vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Nieuws

 • Vakantierooster 2022-2023

  Bekijk hier het vakantierooster voor 2022-2023. Lees verder »

 • ’t Caeghertje

  Lees de nieuwsbrief ’t Caeghertje op onze website. Lees verder »

 • Contactouders

  Benieuwd naar de contactouder van de groep van uw zoon of dochter? ...  Lees verder »

Contact

Laan van Meerweijde 2
1713 BM Obdam
0226-451375
directie.decaegh@skowf.nl

 

Lees verder »

Facebook

Op onze facebookpagina vindt u nieuwsberichten over onze school.

»

Contact

Laan van Meerweijde 2
1713 BM Obdam

T: 0226-451375
E: directie.decaegh@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam