Organisatie

De SKO West-Friesland heeft de organisatie zo ingericht dat kinderen zo thuis nabij mogelijk onderwijs kunnen vormen met 23 scholen verspreid over de regio en verdeeld over de gemeenten Koggenland, Opmeer, Enkhuizen en Medemblik.
De taken en bevoegdheden van Raad van Toezicht, College van Bestuur en directies zijn vastgelegd. Daarbij is een goede balans aangebracht tussen de autonomie van de basisscholen, het afleggen van verantwoording en de toetsing van de resultaten die bereikt worden. Het bestuur, directies en Raad van Toezicht worden ondersteund bij de uitvoering van hun werkzaamheden door de medewerkers van het bestuurskantoor.

 • Raad van Toezicht
 • College van Bestuur
 • Directeur Bedrijfsvoering, directeur Onderwijs
 • Bestuurskantoor
 • Medezeggenschap

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken bij de Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het gevoerde beleid overeenkomt met de wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuiteit wordt gewaarborgd. Dit betreft samengevat de volgende terreinen:

 • strategie van de stichting (toetsing en advisering);
 • bewaking van de financiële continuïteit en risicobeheersing van de rechtspersonen;
 • realisatie van de resultaten op taakvelden op grond van statuten en regelgeving.

De Raad van Toezicht hanteert de uitgangspunten van de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs. De Raad van Toezicht is lid van de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen) en heeft zo contact met andere toezichthouders.

De Raad van Toezicht toetst de voorstellen van het College van Bestuur op basis van de taken en bevoegdheden die zijn afgesproken, het meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarverslag en jaarrekening. Daarnaast vindt de Raad van Toezicht het van belang dat ontwikkelingen in de samenleving en de onderwijssector worden gevolgd en waar redelijkerwijs mogelijk in het beleid worden meegenomen
.

De zittingsperiode van een lid van de Raad van Toezicht bedraagt maximaal vier jaar. De leden kunnen één keer worden herbenoemd in hun functie. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 3 personen. De samenstelling van de Raad van Toezicht van SKO West-Friesland is per 01-09-2020:

 • Mevrouw K.B. Water, Karena
 • De heer R. A. G. In ’t Veld, Remko
 • Mevrouw J.J. Riensema, Jeannette
 • De heer E.R. de Haan, Eelco
 • Mevrouw L.S.M. Bakker, Diana
 • De heer B. Broxterman, Ben

Voorzitter: De heer R.A.G. in ’t Veld
Auditcommissie: De heer E.R. de Haan, Mevrouw J.J. Riensema
Remuneratiecommissie: Mevrouw J.J. Riensema, de heer R.A.G. in ’t Veld
Kwaliteitscommissie: Mevrouw K.B. Water, mevrouw L.S.M. Bakker

Regeling bestuur en toezicht

College van Bestuur
Het College van Bestuur is het bestuur van de SKO West-Friesland.
Voorzitter: De heer L.C.  Wijker, Leo
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de gehele stichting.

Medezeggenschap

Hoe is de medezeggenschap in het onderwijs geregeld?
Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.

Rechten medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad heeft de volgende rechten:

 • Informatierecht
  Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
 • Adviesrecht
  Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.
 • Instemmingsrecht
  Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig.
  Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

Medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraden van onze afzonderlijke scholen zitten vertegenwoordigers van ouders en personeel. Een afvaardiging uit iedere medezeggenschapsraad is lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze stichting.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Bestuurskantoor

Medewerkers bestuurskantoor SKO West- Friesland

 • Leo Wijker Voorzitter College van Bestuur
 • Brigitta Feldberg-Floris Directeur Bedrijfsvoering
 • Martin Ooijevaar Directeur Onderwijs
 • Mieke Bregman Stafmedewerker financiën
 • Martine Mol Stafmedewerker financiën
 • Jacqueline vd Eng-Borst Administratief medewerker financiën
 • Margot Rondaij Medewerker financiële administratie
 • Wilma Steltenpool-Wester Managementondersteuning
 • Lucie Zuiker-Smook Medewerker Personeels- en Salarisadministratie
 • Loes van Loo Senior HR Adviseur
 • Ingrid Stapel Senior HR Adviseur
 • Leen Jonkman Systeembeheerder
 • Marco Geenen Beleidsmedewerker ICT
 • Terence Pfersich Huisvesting
 • Irene Eerhart conciërge
 • Corina Snoek conciërge
 • Sjef Langedijk Schoolopleider
 • Karin Blankendaal Schoolopleider
 • Nanda Scholten Schoolopleider
 • Erik van Es Functionaris Gegevensbeheer (AVG)

Contact

Kerkstraat 79
1687 AM Wognum

T: 0229 – 544 810
E: info@skowf.nl
W: www.skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam