Missie-Visie

Missie-kern

Al onze leerlingen proberen we zo goed mogelijk te helpen om ze een goede en mooie schooltijd te geven. We willend onze leerlingen zo goed mogelijk ‘zien’ en begeleiden. De samenwerking met ouders is voor ons erg belangrijk. Samen bereiken we meer dan alleen.

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem (groepering op basis van leeftijd) met aandacht voor het individuele kind. Wij staan open voor alle leerlingen die ons onze katholieke identiteit onderschrijven en die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Dit betekent dat we met name de basisvakken (taal, rekenen, lezen en spellen) van belangrijk vinden. Verder geven we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht en sociale vaardigheden besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Slogan en kernwaarden

Onze slogan is: Samen vol vertrouwen, met een brede basis richting de toekomst.

Onze kernwaarden zijn:

Betrokkenheid

Op onze school streven wij voor ieder kind naar maximale groei en ontwikkeling. Groei op het gebied van cognitieve én persoonlijk ontwikkeling. We doen dit door zo betrokken mogelijk te zijn bij het volgen van elke leerling. Wat heeft een kind nodig? Dat is de cruciale vraag. Ook betrokkenheid van ouders bij het leren van hun zoon of dochter is belangrijk. Hierin komen we samen. De driehoek ouder, kind, school is de essentie van een optimaal lerend kind. Wij betrekken ouders bij het leren van het kind door ouders van zoveel mogelijk (grote en kleine) ontwikkelingen op de hoogte te houden en regelmatig het gesprek met ze aan te gaan. 

Positief

Op onze school hebben we oog voor elkaar en focussen we ons op positieve waardering van een ieder. We hanteren zoveel mogelijk plustaal en leren de leerlingen positief te communiceren naar elkaar. We kijken naar wat goed gaat en zetten dit in om problemen te leren zien als iets waar mogelijkheden in zitten. We proberen leerlingen vertrouwen te geven door vooral te kijken naar wat een kind wel  kan. Positief stelling nemen is voor ons een belangrijk aspect van respectvol omgaan met elkaar. Bij een probleem kijken naar wat wel kan i.p.v. naar wat niet kan geeft energie om samen tot een goede oplossing te komen.

Samenwerken

Op onze school willen we samenwerken met een ieder die voor de ontwikkeling van het kind belangrijk is. Ook onze leerlingen willen we het belang van samenwerken mee geven. Ons principe is 1+1=3. We leren leerlingen naar elkaar te luisteren en in gesprek te gaan met elkaar. Coöperatief leren is daarom onderdeel van ons lesgeven. Kinderen leren dat samenwerken meer oplevert dan alleen werken. Samen weet je meer. Bovendien maakt samenwerken je sociaal sterker.

Samenwerken is verder in alle andere relaties rondom het kind een krachtig middel om elk kind de beste zorg te bieden. Samenwerken met ouders, externe zorgverleners maar ook met bewoners en verenigingen vanuit de omgeving. De leefomgeving van de kinderen is die van een hechte dorpsgemeenschap. Hierin leren mee participeren geeft de kinderen vele mogelijkheden om te leren wat het inhoudt om later mee te draaien in de maatschappij.

Vertrouwen

Vertrouwen is de basis voor groei. Een kind moet op zichzelf leren vertrouwen. Zelfvertrouwen groeit door te zien dat leren soms een uitdaging is maar wat iedereen kan. Kleine stappen of grote stappen. Zelfvertrouwen geven is niet alleen het geven van complimenten. Het is een complex proces waar we als team maximaal aan proberen bij te dragen bij elk kind. Het betekent dat we goed moeten kijken wat elk kind aankan en nodig heeft. Wij voelen ons te allen tijde uitgedaagd dit zo goed mogelijk te doen.  In de prestatiesamenleving van nu is dit niet altijd gemakkelijk, toch zullen we ons uiterste best doen deze kernwaarde vast te houden. 

Respect

Respectvol omgaan met elkaar is de basis voor een veilige omgeving. We hebben hiervoor niet alleen schoolregels opgesteld. Er zijn ook groepsregels door de groep gemaakt en we leren kinderen d.m.v. energizers en dramalessen wat wel en wat geen respectvolle omgang is met elkaar. De verdieping die we hier regelmatig in maken door normen en waarden met elkaar te bespreken komen terug in gezamenlijke vieringen. Hier ontmoeten we elkaar en dragen we uit waar we voor staan.

Plezier

Plezier in leren is de basis voor een leven lang leren. Plezier in leren en plezier in samenzijn. Plezier in bewegen en plezier in je creatief kunnen uiten. Dit is lang niet alle leerlingen vanzelfsprekend. Als we zien dat dit stagneert gaan we in gesprek en zoeken we naar mogelijkheden om dit wel te realiseren. 

In de schoolgids en het jaarplan wordt jaarlijks uitgewerkt hoe we de kernwaarden op onze school in de praktijk brengen.

Contact

Zwaagdijk 204
1682NP Zwaagdijk Oost
0228-581424
directie.stjozefzwaagdijk@skowf.nl
 

© 2023. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam