Verlof aanvragen

Leerplicht

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. U bent zelfs strafbaar als uw kind niet naar school gaat. Verzuim leidt tot het missen van onderwijs en de kans op het oplopen van leerachterstanden bij een kind nemen daardoor toe. Het is alleen toegestaan om te verzuimen als een leerling ziek is of als er vooraf toestemming door de directeur aan ouder(s)/verzorger(s) is verleend. De rol van ouder(s)/verzorger(s) is belangrijk. Zij zijn verantwoordelijk voor het schoolbezoek van hun kind. Wij vragen u dan ook om:

 • Verzuim van een kind dat vooraf bekend is, ook vooraf bij de school te melden.
 • Onverwacht verzuim (ziekte e.d.) op dezelfde dag voor aanvang van school telefonisch door te geven.
 • Afspraken bij een dokter, tandarts of een andere medische behandelaar zoveel mogelijk buiten de schooltijd te plannen.

Indien een kind op school ziek wordt, neemt de school contact op met ouder(s)/verzorger(s) en worden er afspraken gemaakt over wat er met het kind gebeurt. Uitgangspunt daarbij is dat een ziek kind niet alleen naar huis gaat.

Geoorloofd schoolverzuim

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van naar school gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij:

 • ziekte;
 • schorsing;
 • een religieuze feestdag;
 • een huwelijk;
 • een begrafenis.

Vrij bij bijzondere omstandigheden

U kunt vrij vragen voor uw kind wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk.

Formulier verlof bijzondere omstandigheden

Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties?

Vanaf 5 jaar moet uw kind elke schooldag naar school. U mag daarom alleen tijdens de schoolvakantie op vakantie met uw kind. Kan dit niet door uw werk? Dan kunt u vrij vragen bij de directeur van de school. Dit kan maar 1 keer per jaar en voor maximaal 10 schooldagen.

Voorwaarden om vrij te krijgen buiten de schoolvakanties

Uw kind kan uitsluitend vrij krijgen als:

 • U door uw werk niet tijdens één van de schoolvakanties op vakantie kunt. Omdat u bijvoorbeeld seizoensgebonden werk doet, of dan piekdrukte heeft op uw werk;
 • Uw vakantie niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
 • Uw vakantie niet langer duurt dan 10 schooldagen.

Toestemming vragen

U kunt vrij vragen voor uw kind bij de schooldirecteur. Dit moet u schriftelijk doen en uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat. Ook moet u hiervoor een verklaring van uw werkgever hebben. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan. De schooldirecteur beslist dan of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar

Formulier aanvraag vakantieverlof

Verzoeken tot verlof dienen schriftelijk te worden ingediend en, voor zover redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen. De toestemming of afwijzing wordt schriftelijk vastgelegd en in geval van afwijzing goed gemotiveerd door de directeur. De aanvragen tot verlof worden in het dossier van de school bewaard.

Niet eens met beslissing

Bij het beoordelen van de aanvragen voor verlof handelt de directeur overeenkomstig de landelijke verlofregeling zoals die in de Leerplichtwet zijn opgenomen.

Beleid en protocollen

Krijgt u geen toestemming en bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. Meestal is dit de directeur van de school.

Registratie

De afwezigheid van leerlingen wordt geregistreerd. Bij veelvuldig ziekteverzuim kan een oproep van de schoolarts volgen. Bij ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Protocol luxeverzuim

Leerplichtambtenaar

Heeft u na het lezen van het bovenstaande nog vragen? Wendt u zich dan tot de directeur van de school of tot de leerplichtambtenaar van de gemeente Medemblik. (Zie Beleidsambtenaar onderwijs en welzijn in de adressengids)

 

Nieuws

 • Worden wat je wil!

  De kinderboekenweek is weer spetterend van start gegaan! Dit jaar ...  Lees verder »

Agenda

Contact

Sint Nicolaasschool
Ganker 1
1688CR Nibbixwoud

T: 0229-571627

Alle contact gegevens »

Contact

Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

0229-571627
directie.nicolaas@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam