Missie en visie

Missie

Samen on(der)wijs plezier!

Visie

Op de St. Wulfram werken we vanuit de visie van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Wij zien het als onze taak om de kinderen te leren zich voor te bereiden op het leven in de toekomstige maatschappij, en zich te ontwikkelen tot kritische en verantwoordelijke burgers. Naast de aandacht die wij hebben voor de kernvakken (rekenen, lezen, spelling en taal) besteden wij veel aandacht aan de brede ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we door kinderen spelend en onderzoekend te laten leren in een levensechte leeromgeving. De wereld leren ontdekken en begrijpen doe je niet alleen, maar in interactie met de leerkracht en elkaar. Op de St. Wulfram leer je samen, met elkaar en van elkaar.

Spelend en onderzoekend leren in de echte wereld

We vinden het belangrijk dat kinderen begrijpen waarom ze iets leren. Door kinderen deel te laten nemen aan betekenisvolle (sociaal-culturele) activiteiten wordt gestreefd naar goed onderwijs. Dit doen we door te werken met thema’s. De groep verkent de wereld door onderzoek te doen. Bij jonge kinderen is dit onderzoek zichtbaar binnen spelactiviteiten, naarmate de kinderen ouder worden gaat dit steeds meer over in activiteiten die de vorm van onderzoek aannemen. Kinderen leren naast relevante kennis op het gebied van taal, lezen en rekenen vaardigheden als samenwerken, vragen stellen, reflecteren, presenteren en kritisch denken.  

Leren leren

Een belangrijke voorwaarde om tot ontwikkeling te komen is dat kinderen goed in hun vel zitten. Vanuit nieuwsgierigheid, zelfvertrouwen en emotioneel vrij zijn kunnen kinderen zich verder ontwikkelen. Aan het welbevinden en het verhogen van de betrokkenheid wordt op onze school veel aandacht besteed. De Sint Wulfram richt zich op de brede vorming van kinderen. Zij leren kritisch naar zichzelf kijken en gaan zich verantwoordelijk voelen voor hun handelen en de gevolgen daarvan voor de samenleving. 

Leren om het maximale uit jezelf te halen

Op onze school zijn we ons bewust van de verschillen tussen kinderen. We streven naar hoge opbrengsten op het gebied van specifieke kennis  (taal, lezen, spelling en rekenen) en vaardigheden, maar ook op het gebied van de brede ontwikkeling. Om het maximale uit jezelf te kunnen halen vinden wij het belangrijk dat kinderen zich betrokken voelen bij het onderwijs op school en zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces.

Leren doen we samen

De wereld leren ontdekken en begrijpen doen kinderen niet alleen, maar in interactie met de leerkracht en de klasgenoten. Op de St Wulfram leren we samen, van en met elkaar. Doordat de sociale interactie een belangrijke rol speelt in het leerproces van kinderen besteden we op de St Wulfram veel aandacht aan waarden en normen en sociale vaardigheden. Door de manier waarop kinderen en leerkrachten als ‘leergemeenschap’ met elkaar samenwerken, leren de kinderen allerlei vaardigheden die zij nodig hebben in de maatschappij. Burgerschapsvorming is dan ook een belangrijk onderdeel in onze visie op leren.

Agenda

Contact

Sint Wulfram

Burgemeester Heijmansstraat 4

1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

 

»

Contact

 

Sint Wulfram
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam