vreedzame school

De Jozefschool is een vreedzame school.

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen


Doelen van de Vreedzame School

Wij streven er naar om door de lessen van de Vreedzame School de kinderen op de Jozefschool te leren:

*op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
*op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
*constructief conflicten op te lossen
*verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
*open te staan voor verschillen tussen mensen.

De Vreedzame School wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedrag regulerende werking van uitgaat.

Houden we rekening met elkaar in plaats van alleen met onszelf? • Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen individuele vrijheid enerzijds en verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid anderzijds?
• Hoe gaan we om met verschil van mening?
• Hoe komen we tot een gezamenlijk besluit?
• Hoe lossen we conflicten op?
•Voelen we ons verantwoordelijk voor de gemeenschap?
•In hoeverre zijn we bereid om ons in te leven in elkaar, in de cultuur of de levensstijl van anderen?
•Hoe gaan we om met situaties waarin sprake is van onrechtvaardigheid?
•Stellen we ons actief op als andere kinderen gepest worden?

De Vreedzame school bestaat uit 6 blokken.

We houden de ouders op de hoogte door om met elk blok de  Vreedzame School Nieuwsbrief te mailen.

In blok 1 – We horen bij elkaar  
staan de lessen in het teken van groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.

In blok 2 – We lossen conflicten zelf op 
leren de leerlingen het begrip ‘conflict’, en ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze zelf, met behulp van een heel eenvoudig stappenplan, hun conflicten zelf oplossen.

Blok 3 – We hebben oor voor elkaar besteedt aandacht aan communicatie. Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. In dit blok besteden we o.a. aandacht aan de rol van misverstanden, het je kunnen verplaatsen en inleven in een ander, actief luisteren en samenvatten.

In blok 4 – We hebben hart voor elkaar   
staan gevoelens centraal. In dit blok worden onder andere twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd: je eigen gevoelens herkennen en erover kunnen vertellen, en het erkennen en accepteren van de gevoelens van een ander.

Blok 5 – We dragen allemaal een steentje bij
gaat in de eerste invoeringsjaren over mediatie, en de jaren daarna over andere vormen van leerlingparticipatie.

Blok 6 – We zijn allemaal anders
stelt het open staan voor verschillen centraal. Kinderen onderzoek overeenkomsten en verschillen in hun familie, klas, school, omgeving van de school en de wereld.

Nieuws

Agenda

Contact

Jozefschool
Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227 542146

Alle contact gegevens »

Contact

Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227542146
E: directie.jozefmedemblik@skowestfriesland.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam