schoolplan

Voor u ligt het schoolplan van onze school. Dit plan is een kwaliteitsdocument waarmee de
school intern en extern aangeeft waar zij staat en wat er in de komende vier jaar op
verschillende beleidsterreinen nagestreefd wordt. Met behulp van het schoolplan
verantwoordt de school zich minimaal eens per vier jaar naar ouders, bevoegd gezag en de
overheid. Ons schoolplan is een rompplan. Op een aantal plekken verwijzen wij naar andere
documenten die beschikbaar zijn op school.
Het schoolplan bestaat uit 2 delen. Dit document is deel A; het onderwijskundig beleid,
personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid en de meerjaren beleidsvoornemens. Deel B is het
jaarplan dat voortvloeit uit deel A en ieder jaar wordt opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld.
Bij de totstandkoming van dit document zijn de richting van het dynamisch koersplan van
SKOWF, de visie van het team op onderwijs en de keuzes die hieruit zijn voortgevloeid de
uitgangspunten. De sterke kanten van de school willen we behouden en versterken, onze
aandachtspunten verbeteren en onze ambities ontwikkelen en waarmaken.
In dit document wordt zichtbaar hoe ons team in gezamenlijkheid verder werkt aan de
schoolontwikkeling. Het is een dynamisch geheel. Een schoolplan wordt voor langere
periode opgesteld waarbij de richting wordt bepaald en uitgewerkt. Niettemin zullen we op
onze weg soms andere keuzes moeten maken om onze doelen te behalen. Het uiteindelijke
doel zoals geformuleerd in het dynamisch koersplan van SKOWF, ‘samen glinsterende ogen
door hoogwaardig en betekenisvol leren’, blijft ons ankerpunt.

Om het schoolplan te bekijken, kunt u op het logo klikken.

Het schoolplan

Nieuws

Agenda

Contact

Jozefschool
Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227 542146

Alle contact gegevens »

Contact

Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227542146
E: directie.jozefmedemblik@skowestfriesland.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam