Organisatie

Medezeggenschapsraad

Als u echt wilt meepraten en beslissen over de school kunt u zich beschikbaar stellen als lid van de Medezeggenschapsraad. De MR geeft adviezen of kan besluiten nemen over zaken waar instemming van de MR voor nodig is. De MR heeft als taak de belangen te behartigen van ouders, leerlingen en personeel. In het belang van een goede schoolorganisatie bevordert de MR het overleg tussen directie, personeel, ouders en bestuur. Er kunnen vragen gesteld worden, tips geformuleerd worden t.a.v. het schoolbeleid.

De MR bestaat op onze school uit twee teamleden en twee ouders. Zij zitten namens hun achterban maar stemmen op persoonlijke titel. In het MR-reglement is vastgelegd voor welke beleidszaken de MT instemmings- of adviesrecht heeft. De MR werkt dus op schoolniveau.

De MR vergadert zes keer per schooljaar. De exacte data vindt u hieronder. De notulen van de vergaderingen worden op onze website geplaatst. Aan het einde van het schooljaar brengt de MR een jaarverslag uit. Dit jaarverslag wordt gepresenteerd op de jaarvergadering van de oudervereniging. Mocht u een MR vergadering willen bijwonen dan kan dit.

Op bestuurlijk niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR). Elke MR is ook binnen de GMR vertegenwoordigd.

GMR lid namens de Sint Lidwina:

  • Vacature

De samenstelling van de MR van de Sint Lidwina is als volgt:

Namens de ouders

  • Roos Bruin (Notulist)
  • Afke Sijm

Namens het personeel:

  • Bjorn Groot (voorzitter MR)
  • Annet Wever

Jaarverslag MR 2021-2022

Jaarplanning MR

MR vergaderingen 2022-2023

  • 29 september 2022
  • 17 november 2022
  • 26 januari 2023
  • 30 maart 2023
  • 15 juni 2023

Hieronder kunt u de notulen vinden die zijn vastgesteld.

Oudervereniging

De oudervereniging bevordert de samenwerking tussen school en ouders en is ondersteunend en praktisch actief. Vele activiteiten die op school plaatsvinden worden mogelijk gemaakt met de hulp van ouders. Het bestuur van de O.V., bestaande uit vijf leden, organiseert, verzorgt en begeleidt, in samenwerking met de leerkrachten, vele activiteiten zoals:  kamp, de jaarvergadering, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, schoolreisje..

Voor de financiering van deze activiteiten vraagt de O.V. aan de ouders een vrijwillige bijdrage van € 40,- per schoolgaand kind. Elk jaar wordt dit bedrag opnieuw vastgesteld.

Wij stellen ons aan u voor:

Oudergeleding:
Voorzitter – Kim Weel
Penningmeester  – Boudewijn van Nooijen
Lid – José Rood
Lid – Helma Bakker
Lid – Carola van Dongen Verburgt

Nieuws

Agenda

Contact

Zwaagdijk 423
1685 PD Zwaagdijk-West
T: 0229 57 31 34
E: directie.sintlidwina@skowestfriesland.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam