Nieuwbouw

Op donderdag 6 juli 2017 heeft de Gemeenteraad van Opmeer een krediet beschikbaar gesteld van 12,7 miljoen voor de bouw van twee Integrale Kind Centra (IKC), één in Hoogwoud en één in de kern Spanbroek/Opmeer.
Hieronder in chronologische volgorde de ontwikkelingen vanaf dat moment, voorzover zij raken aan de toekomst van ’t Ruimteschip.

Na alle ontwikkelingen vond op 13 april 2022 een kick-off plaats met teamleden van de drie scholen en de steakholders, daarbij werd ook kennisgemaakt met de architect
Voor de nieuwbouwplannen en het nieuws daarover is een website in het leven geroepen: Kindcentrum Spanbroek. Daar is vanaf nu het nieuws te volgen.

OVERZICHT ONTWIKKELINGEN VANAF 30 JUNI 2017

30 juni 2017: Commissie Samenlevingszaken Gemeenteraad Opmeer

Lees HIER de agenda van de Commissie Samenlevingszaken waar het voorstel over de IKC’s voor de eerste keer werd besproken en toegelicht. Beoogde locatie voor het IKC in de kern Opmeer: ‘locatie De Akker’, de plek waar nu OBS De Akker aan de Meibloem staat. Dat betekent dat ’t Ruimteschip op termijn wordt opgenomen in dit IKC, samen met o.a. De Akker, de Bonifatiusschool, de Bibliotheek, muziekonderwijs, consultatiebureau enz.

Hier houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en het laatste nieuws. Op de website van de gemeente Opmeer houdt de gemeente u HIER op de hoogte van het laatste nieuws.

4 juli 2017: Positief advies MR over nieuwbouw en locatiekeuze

In de vergadering van 4 juli heeft de Medezeggenschapsraad gesproken over een brief van het College van Bestuur waarin zij advies vraagt over het voorgenomen besluit van de gemeente Opmeer over nieuwbouw en de gekozen locatie. De MR heeft positief geadviseerd. 

6 juli 2017: Vergadering Gemeenteraad

Lees HIER de agenda van Gemeenteraad, bij agendapunt 7 vindt u alle stukken m.b.t. het krediet en de IKC’s. De Gemeenteraad heeft het besluit na lange discussie unaniem goedgekeurd.

7 november 2017: Studiedag Team ’t Ruimteschip met Team Bonifatiusschool

Na de keuze van de locatie voor een nieuw te bouwen IKC hebben de schoolteams van ’t Ruimteschip en de Bonifatiusschool de intentie uitgesproken elkaar beter te leren kennen: wat kunnen we leren van elkaar waar kunnen we elkaar versterken. De schoolteams, gesteund door de beide Medezeggenschapsraden, hebben uitgesproken waar mogelijk de samenwerking met elkaar te zoeken.
Dinsdagmiddag 7 november is een gezamenlijke studiemiddag georganiseerd voor beide teams, waarbij nader kennis is gemaakt en elkaars sterke punten zijn benoemd.

8 november 2017: Gezamenlijke vergadering MR Ruimteschip / MR Bonifatiusschool

Om elkaar te leren kennen, om waar nodig en mogelijk zaken op elkaar af te stemmen in de route richting nieuwe gebouw school vergaderen de beide Medezeggenschapsraden vanaf dit schooljaar met enige regelmaat samen. Eerste bijeenkomst 8 november op ’t Ruimteschip. Lees HIER het verslag

10 januari 2018: Reactie MR op Notitie beoordeling schoolroutes

De MR van ’t Ruimteschip heeft plaats genomen in de klankbordgroep, door de gemeente Opmeer in het leven geroepen om mee te denken en mee te praten over de schoolroute richting locatie Meibloem van het IKC. De bevindingen van deze klankbordgroep worden opgenomen in het nieuwe Verkeersplan dat door de Gemeenteraad van Opmeer wordt vastgesteld. Door de crisis in de gemeentelijke politiek (opstappen van de wethouders) is vaststelling van het GVVP opgeschort tot na de verkiezingen in maart.
De gezamenlijke medezeggenschapsraden van Bonifatiusschool en ’t Ruimteschip trekken in dit traject gezamenlijk op. De gezamenlijke reactie van beide Medezeggenschapsraden op de concept-notitie beoordeling schoolroutes (gemaakt na de bijeenkomsten van de klankbordgroep) kunt u HIER lezen. De notitie is besproken in een extra bijeenkomst van de klankbordgroep, 11 januari. Ook daarbij was MR Ruimteschip aanwezig.

27 februari 2018: Locatiekeuze in uitzending ‘NH kiest’ van RTVNH

In de tv-rubriek “NH kiest” besteedde RTVNH aandacht aan de locatiekeuze voor het nieuwe IKC, Bekijk HIER de uitzending en bekijk de standpunten van de politieke partijen.

20 april 2018: Nieuwe Gemeenteraad zet nieuwbouwplannen ‘on hold’

In de Gemeenteraadsvergadering van 18 april is het nieuwe College van B&W geïnstalleerd. Tijdens deze vergadering is een motie aangenomen om de voorbereiding op de voorgenomen nieuwbouwplannen stil te zetten en nieuw onderzoek te doen naar een mogelijke locatie. Lees HIER het bericht uit het Noordhollands Dagblad van 20 april.

11 juli 2018: Gemeenteraad stelt Plan van Aanpak locatiekeuze vast

In de Gemeenteraadsvergadering van 11 juli heeft de Gemeenteraad een Plan van Aanpak aangenomen. Het College van B&W stelt hierin voor een onderzoek te doen naar zes (waaronder de eerst-voorgestelde locatie Akker) mogelijke locaties voor een IKC. In het Plan van Aanpak een tijdpad en er wordt aangegeven hoe de omwonenden van alle locaties en de scholen worden betrokken bij het onderzoek. Het streven is om tweede kwartaal 2019 (lees: juni) met een definitief voorstel te komen. Lees HIER het voorstel aan de Gemeenteraad.

22 november 2018: Gemeente organiseert informatieavond locatiekeuze IKC

Donderdag 22 november organiseert de gemeente een informatieavond over het plan van aanpak richting locatiekeuze IKC. Lees HIER de informatie van de gemeente.

Stand van zaken juli 2019

Voorjaar 2019: Een werkgroep burgerparticipatie heeft zich gebogen over de meest-geschikte locatie voor een IKC. Conclusie van de werkgroep: locatie Bonifatiusschool.
Juli 2019: Het standpunt van de werkgroep is door de Gemeenteraad even aan de kant gezet. De Gemeenteraad heeft het College opdracht gegeven in gesprek te gaan met voetbalvereniging HOSV over de mogelijkheden het IKC op het terrein van HOSV te vestigen. Uiterlijk maart 2020 wordt een besluit gedeeld met de Gemeenteraad. Dan ook een voorstel over de financiering van de beide IKC’s (ook IKC Hoogwoud is ‘on hold’ gezet, in afwachting van de locatiekeuze in Opmeer.

De beide schoolteams ’t Ruimteschip en Bonifatiusschool hebben inmiddels grote stappen gezet in het proces ‘Samen naar Samenwerking’. Veel zaken zijn of worden op elkaar afgestemd, er is een gezamenlijke onderwijsvisie op papier gezet en kinderen ontmoeten elkaar bij gezamenlijke activiteiten als ICT-workshops of Koningsspelen.

Juli 2020

HOSV wel of HOSV niet? Nadat voetbalvereniging HOSV in eerste instantie de plannen voor de nieuwbouw op haar complex had afgewezen, leek een bemiddelingspoging vanuit Dorpsraad Spanbroek/Opmeer (voorjaar 2020) succes te hebben: er zou gebouwd worden op het A-veld van HOSV, de voetbalclub zou meewerken aan verplaatsen van het clubgebouw naar het B-veld.
Juni 2020 bleken de opvattingen over de tot stand gekomen overeenkomst echter teveel uit elkaar te liggen, dat HOSV zich niet gehouden voelde aan de overeenkomst. Een poging tot nieuwe bemiddeling strandde. In de Gemeenteraadsvergadering van 9 juli kreeg het college de opdracht om nu een keuze te maken uit 2 opties: locatie Bonifatiusschool of locatie Akker / Ruimteschip. Uiterlijk 31 oktober moet het besluit genomen worden.
De stukken over de Gemeenteraadsvergadering zijn HIER na te lezen.

Door de coronaperiode is de samenwerking tussen de teams van ’t Ruimteschip en Bonifatisuschool nog meer geïntensiveerd. Onder de werknaam ‘Bonischip’ werd veelvuldig overlegd en zijn gezamenlijke activiteiten op ICT-gebied en onderwijskundig opgezet.

Oktober 2020

In de Gemeenteraadsvergadering van 29 oktober 2020 is definitief besloten om het nieuw te bouwen IKC te bouwen op locatie Bonifatiusschool. Het streven is nog steeds om 1 januari 2025 open te gaan. Klik HIER voor de stukken op de site van de gemeente Opmeer.

Juli 2021: Update

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het naar buiten brengen van de plannen voor de nieuwbouw. Een commissie met daarin vertegenwoordigers van Schoolbesturen, buurt en ouders buigt zich over de meest-geschikte locatie op het terrein dat daarvoor door de gemeente is bestemd.

April 2022: Update

April 2022 heeft het college van B&W via een Raadsinformatiebrief de Gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang en het voorstel gedaan in te stemmen met de plannen.

Nieuws

  • Ruimtepost en Nieuwsbrief Samen naar Samenwerking

    Lees hier de actuele Ruimtepost, onze (twee-)wekelijkse nieuwsbrief: ...  Lees verder »

Aanmelden op 't Ruimteschip

Ouders die een kind willen aanmelden kunnen altijd een afspraak maken voor een rondleiding en/of gesprek. Na het gesprek ontvangt u een aanmeldingsformulier.
Wilt u meteen een aanmeldingsformulier, klik dan HIER.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt besloten over plaatsing van de leerling op ’t Ruimteschip of gaan we in overleg met de ouders op zoek naar een geschikte school.

Bij de aanmelding heeft de administratie een kopie nodig van een document waar het burgerservicenummer van de leerling op staat.

»

Contact


RK Basisschool ’t Ruimteschip

 

Bezoekadres:
Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

 

Postadres:
Postbus 28
1715 ZG Spanbroek

 

T: 0226 352552
E: directie.ruimteschip@skowf.nl

Alle contact gegevens »

R.K. basisschool ’t Ruimteschip

 

Contact

Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

T: 0226 – 352552
E: directie.ruimteschip@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam