Beleidsdocumenten

Beleid Aanname en Verwijdering / Protocol time-out, schorsing en verwijdering

Schoolbestuur SKO West-Friesland heeft het beleid voor aanname en verwijdering van leerlingen vastgelegd in een beleidsstuk. Dit stuk is ook basis voor schoolbeleid. Het document is HIER te lezen. Hieraan gekoppeld is een Protocol time-out, schorsing en verwijdering vastgesteld. Dit document is HIER te lezen.

Beleid Beeldmateriaal

Alle afspraken m.b.t. gebruik van foto en film en vermelding van namen en adressen op de website en in de Ruimtepost zijn op een rijtje gezet in het Beleid Beeldmateriaal. Dit is HIER te lezen.

Beleid Gesprekkencyclus

We hechten grote waarde aan partnerschap met ouders vanuit de overtuiging dat een goede relatie tussen ouders en school een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. We gaan graag met ouders in gesprek over de ontwikkeling van hun kind. We doen dit op basis van het Beleid gesprekkencyclus, dat HIER te lezen is.
Het komende schooljaar gaan we een aantal zaken uitproberen, waarna we het beleid zullen aanpassen. Nieuwe elementen zijn o.a.:
-Startgesprek wordt in groep 5 t/m 8 gehouden met ouders én kind, waarna op maat wordt gekeken of / wanneer een vervolggesprek moet worden gepland.
-De leerkrachten voeren met enige regelmaat kindgesprekken,
-De rapportgesprekken zijn ook met ouders én kind.
Voor het schooljaar 2022/2023 is het onderwerp ‘Kindgesprekken’ een van de speerpunten. Op basis van de teamscholing wordt de gesprekscyclus geactualiseerd. 

Beleid Hoogbegaafdheid en Meerkunners

Het Team heeft het Beleid Hoogbegaafdheid en Meerkunners vastgesteld. Een samenvatting kunt u HIER lezen. Het document zonder bijlagen kunt u HIER lezen. Geïnteresseerd in de bijlagen? De complete versie is in te zien in de directiekamer.

Beleid Huiswerk

De afspraken over huiswerk zijn besproken met Ouderraad en Medezeggenschapsraad. Het beleidsdocument is HIER te lezen.

Beleid Informatieverstrekking kinderen van ouders met een verbroken relatie

Lees HIER het Beleid Informatieverstrekking kinderen van ouders met een verbroken relatie. 
Grondslag voor het Ruimteschipbeleid is het Beleid Informatieverstrekking kinderen van ouders met een verbroken relatie. Momenteel werkt SKO West-Friesland aan actualisering van het beleidsdocument. 

Beleid Medicijnverstrekking

Lees HIER het Beleid Medicijnverstrekking: wat zijn onze mogelijkheden en onze beperkingen hierin.

Beleid Mobiele telefoontjes

De school heeft de afspraken rond het meenemen en gebruik van mobiele telefoontjes en andere elektronische apparatuur op papier gezet. Kern van de afspraken is dat wij niet verbieden, maar door afspraken en informatie kinderen leren goed om te gaan met de telefoontjes. Het Beleid mobiele telefoontjes kunt u HIER lezen.

Beleid Ouderbetrokkenheid

We hechten op ’t Ruimteschip grote waarde aan partnerschap met ouders vanuit de overtuiging dat een goede relatie tussen ouders en school een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. We gaan graag met ouders in gesprek over de ontwikkeling van hun kind.
We doen dit op basis van ons Visiedocument Ouderbetrokkenheid. Dit is HIER te lezen.

Beleid Vervoer bij excursies

Voor het vervoer naar excursies heeft de school een aantal uitgangspunten vastgesteld, o.a. gebaseerd op informatie van de ANWB. Dit heeft ook geresulteerd in een standaardbrief die chauffeurs vooraf krijgen van de groepsleerkracht. het Beleid vervoer bij excursies kunt u HIER lezen.

Beleidsplan Sociale Veiligheid

Als onderdeel van het Schoolveiligheidsplan is het Beleidsplan Sociale Veiligheid geschreven. Dit Beleidsplan is HIER te lezen. Het Beleidsplan Sociale Veiligheid dient als als draaiboek dat richting geeft aan het handelen van het team en andere betrokkenen bij de school op het gebied van sociale veiligheid.
Met de visie van de Vreedzame School als uitgangspunt is als onderdeel van het Beleidsplan Sociale Veiligheid een Protocol Sociale Veiligheid (v/h Gedrags- en anti-pest-protocol) geschreven dat ons uitgangspunt is hoe te handelen bij ongewenst gedrag van kinderen. Belangrijkste uitgangspunten zijn: voorkomen is beter dan genezen, conflicten bestaan maar je moet leren hiermee om te gaan en vertrouwen is de basis. Het Protocol Sociale Veiligheid kunt u HIER lezen.

Om in de zin van de wet ongewenst gedrag te voorkomen en hanteerbaar te maken op ’t Ruimteschip is de Gedragscode Sociale Veiligheid ontwikkeld (klik HIER). Hiermee maakt ’t Ruimteschip aan eenieder duidelijk dat het haar ernst is met het bestrijden van ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, agressie, geweld, racisme, e.d.).

Communicatieplan

’t Ruimteschip communiceert op vele manieren met haar betrokkenen: ouders, kinderen, relaties en leerkrachten.
Op verzoek van de Medezeggenschapsraad heeft de directie de afspraken en communicatiemiddelen op een rijtje gzet en een communicatieplan geschreven. 
Het Communicatieplan kunt u HIER lezen.

Digitaal handboek NKO Ouders in school

Lees HIER de zeer uitgebreide folder van het NKO (de Nederlandse vereniging van Katholieke Ouders) over rechten en plichten van ouders als vrijwilliger op school.

Digitale leerlinggegevens en privacy

Zoals vrijwel in alle sectoren, speelt ICT een steeds grotere rol in het onderwijs. Administratie van leerlingen wordt al lang niet meer met de hand bijgehouden maar digitaal via de computer. Papieren lesboeken worden steeds minder gebruikt, digitaal lesmateriaal juist steeds meer. Daarmee voltrekt zich een hele (digitale) wereld meer en meer buiten het publieke blikveld. Hoe ziet die digitale wereld in het onderwijs er eigenlijk uit? Welke gegevens van leerlingen zijn daarmee gemoeid? En hoe zit het met hun privacy en de veiligheid van die gegevens? Het document “Digitale leerlinggegevens en privacy” geeft antwoord op deze en vele andere vragen. Het is HIER te lezen.

Folder Namen en adressen schooljaar 2022/2023

Lees HIER de actuele folder met namen en adressen van teamleden, ouderraad en medezeggenschapsraad en met belangrijke datums en (gym)tijden.

Folder Nieuwe kleuters

Voor ouders van (nieuwe) kleuters hebben we de afspraken van school in een handzame folder op een rijtje gezet. De folder kunt u HIER lezen.

Inspectierapport 2022

Lees HIER over het predicaat ‘GOED’ dat de Inspectie toekende aan SKO West-Friesland, mede na aan bezoek en gesprekken met leerkrachten en kinderen van Bonifatius en ’t Ruimteschip.

Internetprotocol

Lees HIER het Internetprotocol dat wij hebben afgesproken met de kinderen.

Jaarplan 2022/2023

In het Jaarplan 2022/2023 legt de school vast op welke terreinen de school zich dit schooljaar wil ontwikkelen en leerkrachten wil laten bijscholen. Het Schoolontwikkelplan is besproken met de MR en is HIER te lezen. 
In het kader van Samen naar Samenwerking is het Jaarplan opgesteld in combinatie met de Bonifatiusschool
Een verkorte A4-versie van het Jaarplan kunt u HIER lezen.

Ontruimingsplan

Lees HIERde verkorte versie van ons Ontruimingsplan. Het betreft die informatie die voor ouders belangrijk is
als de de school moeten ontruimen en u bent in school (bijvoorbeeld als hulpouder),
als we de school ontruimen en u staat buiten te wachten op uw kind of
als we de school hebben ontruimd (waar kunt u uw kind ophalen)?

Een complete versie van het Ontruimingsplan (hoe doen we dat met de kinderen) is op school te lezen. Vraag hiernaar bij de directie.

Perspectief op school / Passend onderwijs

Om elk kind passend onderwijs te kunnen bieden, werken de basisscholen van West-Friesland samen in Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Alle basisscholen, alle schoolbesturen en alle scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio zijn bij het samenwerkingsverband aangesloten. Samen maken zij afspraken om ervoor te zorgen dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past. In veel gevallen kan een gewone school uw kind de ondersteuning bieden die hij of zij nodig heeft. Dat wil zeggen: ondersteuning die zo veel mogelijk aansluit bij zijn
of haar behoeften, mogelijkheden en kwaliteiten. Maar soms bestaat er een specifieke ondersteuningsbehoefte. Om dit te bepalen en aan te kunnen bieden, heeft het samenwerkingsverband een ondersteuningsroute opgezet. In DIT OUDERRAPPORT vindt u een overzicht van die route: wat biedt ’t Ruimteschip en waar liggen haar beperkingen.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop (klik HIER).

Procedure bij ongevallen

Lees HIER onze procedure hoe wij handelen bij een ongeval met een kind onder schooltijd.

Procedure Aanvragen verlof onder schooltijd

Voor het aanvragen van verlof onder schooltijd heeft SKO West-Friesland een beleidsstuk gemaakt, dat u HIER kunt nalezen. In dit beleidsstuk zijn de regels voor aanvragen van verlof aangescherpt n.a.v. een brochure van het Ministerie. Zo zijn een aantal redenen waarom verlof niet mag worden toegekend specifiek genoemd, kan er in voorkomende gevallen worden gevraagd om bewijsmateriaal en wordt ook verlof voor bezoek aan bijvoorbeeld tandarts, orthodontist, dyslexie-praktijken (anders dan urgent) genoemd als niet-geoorloofd verzuim.

De gemeente Opmeer heeft een stroomschema gemaakt voor het beoordelen van aanvragen voor vakantieverlof onder schooltijd. Dit kunt u HIER nalezen.

Uitgangspunt van beide stukken:
*Kinderen van 5 jaar zijn leerplichtig.
*Verlof onder schooltijd wordt in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan, maar is eerder uitzondering dan regel.

In de rubriek Formulieren kunt u een aanvraagformulier voor het aanvragen van verlof onder schooltijd downloaden. De toelichting van de leerplichtambtenaar op dit formulier kunt u HIER nalezen.

Protocol Doubleren

Om alle afspraken over doubleren (‘zitten blijven’) op een rijtje te zetten is het Protocol Doubleren vastgesteld. Dit document is HIER te lezen.

Protocol Hoofdluis

Als u HIER klikt, kunt het Luizenprotocol lezen.

Protocol Leertijdverkorting

Door het Team is gesproken over de voorwaarden en afspraken om kinderen Leertijdverkorting (‘klas overslaan’) aan te bieden. Deze zijn opgenomen in het Protocol Leertijdverkorting dat u HIER kunt lezen. Uitgangspunt is het advies van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) en het Beleid Hoogbegaafdheid en Meerkunners.

Protocol Meldingsplicht Besmettelijke ziekten

Hoe te handelen bij besmettelijke ziekten? Dit hebben we vastgelegd in het Protocol Meldingsplicht Besmettelijke ziekten. Dit is HIER  te lezen.
Voor een aantal besmettelijke ziekten ontvangen de ouders van de groep waarin dit voorkomt informatie over deze ziekte. Momenteel zijn beschikbaar:

Protocol Koortslip
Protocol Krentenbaard
Protocol Schurft
Protocol Waterpokken

Protocol Schoolzwemmen

In de periode dat zwembad ’t Woudmeer is geopend (meestal de periode tussen Meivakantie en de 2e week van september) gaan de groepen 5 t/m 8 1x per week schoolzwemmen.
Lees HIER het protocol waarin de afspraken die zijn gemaakt tussen zwembad en school over het schoolzwemmen.

Protocol Social Media / Facebook

De social media, de nieuwe media, zijn niet meer weg te denken uit het moderne communicatieverkeer. Als school hebben we besloten om vooralsnog alleen Facebook te gaan gebruiken als extra middel om nieuws over school te verspreiden. Door het Team zijn afspraken gemaakt over het gebruik van en omgaan met Facebook. Deze zijn HIER te lezen

Protocol Van groep 2 naar groep 3

De school heeft afspraken gemaakt over de overgang van kinderen die in oktober, november, december van een schooljaar 4 jaar worden. Zij worden geplaatst in groep 1, gaan een jaar later naar groep 2 en zijn dus nog geen 6 jaar als ze naar groep 3 kunnen.
In het protocol liggen afspraken en toetsmomenten vast en hoe bepaald wordt of kinderen door kunnen naar groep 3 of groep 2 nog een jaar overdoen. Het protocol kunt u HIER na lezen.

Protocol Wat te doen als de sirene gaat

Lees HIER wat wij doen als de sirene gaat en het is niet de eerste maandag van de maand.

Protocol Wat te doen bij een weeralarm

Lees HIER wat wij doen bij een weeralarm (gladheid, storm) of bij onweer.

Schoolplan 2019 – 2023

In het schoolplan beschrijven we de schoolontwikkeling 2019-2023 en waar waar we naar toe willen in 2023..
Dit planningsdocument voor schoolontwikkeling geeft het beleid van de school voor de komende jaren aan waarmee verantwoording wordt afgelegd naar de inspectie en het bevoegd gezag.
Het Schoolplan heeft instemming gekregen van de MR en is HIER te lezen.

Schoolveiligheidsplan

Lees HIER het Schoolveiligheidsplan waarin alle beleidsdocumenten, afspraken en protocollen m.b.t. veiligheid zijn gebundeld.

Visie op Muziekonderwijs

In het kader van de Impuls muziekonderwijs heeft het Team een Visie op muziekonderwijs vastgesteld. Op basis van deze visie gaan we de komende jaren het muziekonderwijs op ’t Ruimteschip een impuls geven. Lees HIER onze visie.

 

Nieuws

  • Ruimtepost en Nieuwsbrief Samen naar Samenwerking

    Lees hier de actuele Ruimtepost, onze (twee-)wekelijkse nieuwsbrief: ...  Lees verder »

Aanmelden op 't Ruimteschip

Ouders die een kind willen aanmelden kunnen altijd een afspraak maken voor een rondleiding en/of gesprek. Na het gesprek ontvangt u een aanmeldingsformulier.
Wilt u meteen een aanmeldingsformulier, klik dan HIER.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt besloten over plaatsing van de leerling op ’t Ruimteschip of gaan we in overleg met de ouders op zoek naar een geschikte school.

Bij de aanmelding heeft de administratie een kopie nodig van een document waar het burgerservicenummer van de leerling op staat.

»

Contact


RK Basisschool ’t Ruimteschip

 

Bezoekadres:
Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

 

Postadres:
Postbus 28
1715 ZG Spanbroek

 

T: 0226 352552
E: directie.ruimteschip@skowf.nl

Alle contact gegevens »

R.K. basisschool ’t Ruimteschip

 

Contact

Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

T: 0226 – 352552
E: directie.ruimteschip@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam