Wat vinden wij belangrijk?

’t Ruimteschip is een Vreedzame en katholieke basisschool

  • waar kinderen leren respectvol met elkaar en met volwassenen om te gaan,
  • waar kinderen werken op basis van meervoudige intelligenties die tegemoet komen aan de verschillende manieren waarop kinderen tot leren komen,
  • waar kinderen hun eigen talenten verder ontwikkelen, niet alleen bij vakken als lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie, maar ook bij de creatieve vakken en gym,
  • waar kinderen zoveel mogelijk werken met onderwerpen die aansluiten bij hun belevingswereld
  • waar gewerkt wordt met methodes die uitgaan van verschillen tussen kinderen,
  • waar kinderen leren van en met elkaar en verantwoording dragen voor hun eigen keuzes,
  • waar we kinderen leren met zorg om te gaan met energie, materialen en de natuur

Aandacht voor hoogbegaafden en meerkunners

‘Wij geven het kind de ruimte…
… om hun talenten te ontwikkelen.’

Niet alle kinderen leren op dezelfde manier.
Het is fantastisch om zoveel verschillende kinderen om je heen te hebben in een klas.
Elk kind heeft een andere behoefte om te spelen en te leren. Wij spelen daar op in door het werken met Meervoudige Intelligenties.
De meeste kinderen ontwikkelen en leren volgens een gemiddelde leerlijn en in een gemiddeld tempo.
Sommige kinderen hebben een langere tijd nodig om iets te leren. Andere kinderen hebben  juist een kortere tijd nodig, maken grotere leerstappen.

Lees HIER het Beleid Hoogbegaafdheid.

Coöperatief Leren

Op ’t Ruimteschip is het coöperatief leren een belangrijke pijler bij het aanbieden en verwerken van leer- en lesstof. De kinderen werken niet meer alleen als individu op school. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een werkvorm waarbij samenwerken heel erg belangrijk is. Vanaf groep 1 leren de kinderen vaardigheden om samen met andere leerlingen aan een opdracht te kunnen werken. Als ze dat doen heeft iedere leerling een eigen plek binnen dat groepje en is de bijdrage van iedere individuele leerling dus even belangrijk. Bij het coöperatief leren worden steeds weer wisselende werk- en groeperingsvormen gebruikt.

In een fijne klas heerst een vriendelijke en open sfeer, durven kinderen fouten te maken en worden kinderen die “anders” zijn niet uitgelachen. In zo’n klas wordt met elkaar gewerkt, niet los van elkaar en niet in competitie met elkaar.
Lees het hele document Coöperatief leren

Energizers of Tussendoortjes

Het concentratievermogen is bij het ene kind groter dan bij het andere kind. Om aan al deze kinderen tegemoet te komen, zijn er zogeheten ‘energizers’ uitgevonden. Dit zijn energiespelletjes voor kinderen van alle leeftijden, waardoor het voor iedereen leuk is om te spelen. Door middel van energizers oefenen kinderen met samenwerking. De spelletjes vragen om  inspanning en tegelijkertijd hebben de kinderen plezier.
Lees het hele document Energizers of tussendoortjes.

Meervoudige Intelligenties

Het uitgangspunt van meervoudige intelligentie is dat iedereen talenten heeft die niet te vatten zijn in de simpele constatering dat hij “meer of minder intelligent” is.
Simpel gezegd: Iedereen is knap op zijn eigen manier.
Elk kind is anders. De een is erg talig en leest graag, de ander is altijd buiten aan het ravotten en een derde tekent alles uit.
Het onderwijs was altijd gericht op talige en rekenvaardige kinderen. Kinderen die niet zo goed waren in taal of rekenen werden als minder intelligent bestempeld. Was je slecht in een van deze vakken, dan was het heel lastig om toch de kennis op te doen die je nodig hebt.
We kennen allemaal de voorbeelden van mensen die als “slechte” leerling bekend stonden op de basisschool, maar later bleken prima leerlingen te zijn op een specifiek vakgebied of erg goed bleken te zijn in een bepaald vak.
Lees her het hele document Meervoudige Intelligentie.
In de directiekamer ligt het Groeidocument Meervoudige Intelligenties waar het Team de afspraken over het werken met MI heeft vastgelegd.

Onderzoekend leren

Tijdens onderzoekend leren spelen de leerlingen als het ware een onderzoeker. De leerkracht stimuleert de leerlingen tot nieuwsgierige, creatieve en kritische onderzoekers. Door de nieuwsgierigheid te prikkelen gaan leerlingen vragen stellen. De leerlingen worden aangemoedigd de wereld onderzoekend tegemoet te gaan en antwoorden te vinden op hun vragen. De leerlingen zijn buiten de klassieke leermomenten om, actief bezig met het leerproces. Ze leren door te doen en te ervaren. Door ervaring leren ze zichzelf ontdekken en hun talenten te ontwikkelen. Onderzoekend leren vergroot daarmee de kwaliteit van leren, omdat de leerlingen van en met elkaar leren en daarnaast de zin van het leren ontdekken.
Onderzoekend leren wordt o.a. gebruikt bij het maken van werkstukken en bij wereldoriëntatie.

Bij onderzoekend leren maken we gebruik van een Onderzoekscyclus.

Ouderbetrokkenheid

We hechten op ’t Ruimteschip grote waarde aan partnerschap met ouders vanuit de overtuiging dat een goede relatie tussen ouders en school een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. We gaan graag met ouders in gesprek over de ontwikkeling van hun kind.
We doen dit op basis van ons Visiedocument Ouderbetrokkenheid. Dit is HIER te lezen.
Aan de hand van deze visie hebben we een Beleid Gesprekkencyclus geformuleerd. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig stellen we het beleid bij. Het document Beleid Gesprekkencyclus is HIER te lezen.

Vreedzame School

Op ’t Ruimteschip vinden we een goede sfeer belangrijk. Vanuit onze visie is het belangrijk dat die sfeer samen wordt gemaakt door leerkrachten, ouders en kinderen. Daarom zijn we een Vreedzame School.
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
Deze uitgangspunten horen helemaal bij ’t Ruimteschip als schoolgemeenschap.
Onder het tabblad Vreedzame School meer informatie.

Nieuws

  • Ruimtepost en Nieuwsbrief Samen naar Samenwerking

    Lees hier de actuele Ruimtepost, onze (twee-)wekelijkse nieuwsbrief: ...  Lees verder »

Aanmelden op 't Ruimteschip

Ouders die een kind willen aanmelden kunnen altijd een afspraak maken voor een rondleiding en/of gesprek. Na het gesprek ontvangt u een aanmeldingsformulier.
Wilt u meteen een aanmeldingsformulier, klik dan HIER.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt besloten over plaatsing van de leerling op ’t Ruimteschip of gaan we in overleg met de ouders op zoek naar een geschikte school.

Bij de aanmelding heeft de administratie een kopie nodig van een document waar het burgerservicenummer van de leerling op staat.

»

Contact


RK Basisschool ’t Ruimteschip

 

Bezoekadres:
Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

 

Postadres:
Postbus 28
1715 ZG Spanbroek

 

T: 0226 352552
E: directie.ruimteschip@skowf.nl

Alle contact gegevens »

R.K. basisschool ’t Ruimteschip

 

Contact

Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

T: 0226 – 352552
E: directie.ruimteschip@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam